Położnictwo

położnictwo

Ciąża to bardzo ważny etap w życiu każdej Kobiety, w którym potrzebuje wyjątkowej opieki medycznej. Prowadzenie ciąży w Holicare zaczyna się od procesu jej właściwego zaplanowania oraz przygotowania organizmu Kobiety do wielkiej zmiany. Opieka około ciążowa to konsultacje, badania USG (w tym dopplerowskie), badania prenatalne, laboratoryjne, diabetologiczne, badania kardiotokograficzne (KTG), które mają na celu zdiagnozować oraz wyeliminować ewentualne zaburzenia we wczesnej fazie i doprowadzić do szczęśliwego rozwiązania.

 

Kom­plek­sowa opieka w ciąży
 • Dia­gno­styka wcze­snej ciąży.
 • Pro­wa­dze­nie ciąży o prze­biegu pra­wi­dło­wym.
 • Nadzór nad ciążą o podwyż­szo­nym ryzyku.
 • Kar­dio­to­ko­gra­fia pło­dowa.
 • Ultra­so­no­gra­fia w ciąży – moni­to­ro­wa­nie roz­woju zarodka i płodu, bada­nia ana­to­mii płodu, bada­nia w pre­zen­ta­cjach 3D, 4D i HD – Live.
 • Bada­nia gene­tyczne płodu – licen­cja na bada­nia FMF.
 • Har­mony Test.

 

USG W CIĄŻY

Badanie ultrasonograficzne jest podstawowym badaniem diagnostycznym w ciąży. Wykonywane powinno być zgodnie ze standardami Polskiego Towarzystwa Ginkologicznego, obowiązkowo trzy razy w ciąży. Podstawowym celem badania ultrasonograficznego w ciąży jest rozpoznanie nieprawidłowości w zakresie rozwoju płodu, co zwiększa szanse na postawienie pełnego rozpoznania i wdrożenie właściwego postępowania przed- lub poporodowego. Zakres tego badania jest zróżnicowany w zależności od wieku ciążowego. W przypadku dodatkowych wskazań badanie usg jest uzupełniane o dodatkowe elementy (np. ocena długości szyjki macicy, przepływy dopplerowskie).

BADANIE ULTRASONOGRAFICZNE PRZED 10 TYGODNIEM CIĄŻY

 • Potwier­dze­nie ciąży wewnątrz­ma­cicz­nej.
 • Ocena obec­no­ści i liczby pęche­rzy­ków cią­żo­wych.
 • Ocena obec­no­ści, liczby zarod­ków, kosmó­wek, owodni.
 • Ocena pęche­rzyka zarod­ko­wego.
 • Ocena narządu rod­nego.

BADANIE ULTRASONOGRAFICZNE POMIĘDZY 11–13 11–(11-+6) TYGODNIEM CIĄŻY

 • Liczba pęche­rzy­ków cią­żo­wych i pło­dów.
 • Ocena czyn­no­ści serca płodu.
 • Pomiary bio­me­tryczne płodu.
 • Ocena ana­to­mii płodu.
 • Ocena mar­ke­rów ultra­so­no­gra­ficz­nych naj­częst­szych abbe­ra­cji chro­mo­so­mo­wych (tri­so­mia 21, 18, 13).

BADANIE ULTRASONOGRAFICZNE W 18–22 ORAZ 28–32 TYGDONIU CIĄŻY

Badanie USG w 5 miesiącu ciąży, kiedy narządy płodu są już dostatecznie ukształtowane, a kości na tyle miękkie, że ich nie przesłaniają. To badanie pozwala na szczegółową ocenę anatomii maluszka, z dokładną oceną anatomii serca, określenie przybliżonej masy płodu i wieku ciążowego, a także umożliwia wykrycie ewentualnych wad rozwojowych.

Oce­nie pod­le­gają m.in.:

 • głowa: czaszka, mózg, twarz (np. dia­gno­styka roz­sz­czepu gór­nej wargi)
 • szyja
 • klatka pier­siowa: żebra, płuca
 • serce (dia­gno­styka wad serca)
 • jama brzuszna: żołą­dek, jelita, nerki, pęcherz moczowy
 • krę­go­słup, kości dłu­gie dłoni i stóp
 • płeć dziecka.
 • Poza budową płodu oce­nia się:
 • poło­że­nie łoży­ska
 • ilość płynu owo­dnio­wego
 • szyjkę macicy

USG dop­ple­row­skie

Podczas badania USG wykonujemy również badanie dopplerowkie, które pozwala na ocenę przepływów w krążeniu maciczno-łożyskowym. Jego działanie opiera się na wychwyceniu zmian długości fal ultradźwiękowych odbijających się od poruszających się elementów krwi. Dzięki badaniu dopplerowskiemu można ocenić ukrwienie poszczególnych struktur płodu oraz zbadać przepływy w małych naczyniach nie widocznych podczas standardowego USG. Metoda ta pozwala na ocenę się m.in. tętnicy macicznej, tętnicy pępowinowej, krążenia mózgowego, płodowego krążenia żylnego, tętnic nerkowych i naczyń trzewnych płodu oraz łożyska i sznura pępowinowego.

Opracowane w oparciu o „Rekomendacje Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie przesiewowej diagnostyki ultrasonograficznej w ciąży o przebiegu prawidłowym (2 grudnia 2011)”

Przeczytaj też o:

Schemat przeprowadzanych badań i wizyt w Holicare:

Nasi Lekarze

Umów się już dziś