Tag: fizjoterapia

Fizjoterapia uroginekologiczna
Wpis

Fizjoterapia uroginekologiczna

Lecze­nie fizjo­te­ra­peu­tyczne jest formą postę­po­wa­nia zacho­waw­czego zabu­rzeń sta­tyki oraz wyni­ka­ją­cych z tego zabu­rzeń funk­cji narzą­dów mied­nicy mniej­szej.
Fizjo­te­ra­pia uro­gi­ne­ko­lo­giczna zaj­muje się lecze­niem oraz popra­wia efekty lecze­nia zabie­go­wego.