Kategoria: blog

Metody ANTYKONCEPCJI
Wpis

Metody ANTYKONCEPCJI

ANTYKONCEPCJA  –   dobór właściwej metody antykoncepcji Antykoncepcja doustna Pierścień dopochwowy NuvaRing Plastry hormonalne Antykoncepcja interwencyjna – po stosunku Wkładka wewnątrzmaciczna (zwykła, hormonalna – Mirena, Jaydess, Levosert) WKŁDKA WEWNĄTRZMACICZNA Wkładka wewnątrzmaciczna jest systemem umieszczanym w jamie macicy w celu zapobiegania ciąży. Jest łatwą w zastosowaniu i wysoce skuteczną metodą antykoncepcji. Wkładka wewnątrzmaciczna może być stosowana przez każdą kobietę, w tym również kobiety,...

Laparoskopia
Wpis

Laparoskopia

Lapa­ro­sko­pia jest tech­niką ope­ra­cyjną pozwa­la­jącą na wyko­na­nie nawet bar­dzo roz­le­głych zabie­gów bez koniecz­no­ści tra­dy­cyj­nego prze­ci­na­nia powłok brzusz­nych

Histeroskopia – metoda endoskopowa
Wpis

Histeroskopia – metoda endoskopowa

Histe­ro­sko­pia jest endo­sko­pową metodą dia­gno­styczno-tera­peu­tyczną, umoż­li­wia­jącą obra­zo­wa­nie wnę­trza kanału szyjki i jamy macicy oraz rów­no­cza­sowe lecze­nie stwier­dzo­nych tam nie­pra­wi­dło­wo­ści.

terapia hormonalna
Wpis

Terapia hormonalna w menopauzie

Poda­wa­nie HT ma na celu uzu­peł­nie­nie nie­do­boru hor­monów wystę­pu­ją­cych w okre­sie meno­pauzy natu­ral­nej oraz po inter­wen­cjach chi­rur­gicz­nych. Zapew­nia sku­teczny spo­sób radze­nia sobie z jej obja­wami – zarówno wcze­snymi jak i póź­nymi.

Pessaroterapia
Wpis

Pessaroterapia

Pes­sa­ro­te­ra­pia to metoda lecze­nia pole­ga­jąca na sto­so­wa­niu dopo­ch­wo­wych urzą­dzeń o róż­nym kształ­cie i wiel­ko­ści, które zapew­niają mecha­niczne wspar­cie dla obni­żo­nych lub wypa­da­jących narzą­dów płcio­wych oraz pod­par­cie i/lub zamknię­cie struk­tur o zabu­rzo­nej funk­cji zmniej­sza­jąc w ten spo­sób dole­gli­wość lub kory­gu­jąc ana­to­mię i funk­cję narzą­dów.

Uroginekologia – szczegółowe informacje
Wpis

Uroginekologia – szczegółowe informacje

Uro­gi­ne­ko­lo­gia zaj­muje się pato­lo­gią dna mied­nicy kobiety, czyli całego układu mię­śniowo-powię­zio­wego, struk­tur pod­trzy­mu­ją­cych w odpo­wied­nim miej­scu narządy jamy brzusz­nej. Usz­ko­dze­nia dna mied­nicy wyni­ka­jące z wielu roz­ma­itych czyn­ni­ków pro­wa­dzą do róż­nych zabu­rzeń, takich jak nie­trzy­ma­nie moczu (wysił­kowe nie­trzy­ma­nie moczu, nadre­ak­tyw­ność pęche­rza moczo­wego, pęcherz neu­ro­genny), poprzez różne formy wypa­da­nia narzą­dów mied­nicy mniej­szej (pęche­rza, cewki moczo­wej, macicy, pochwy, jelit, odbyt­nicy), aż do zabu­rzeń...

Wskaźnik Pearla ocenia skuteczność  ANTYKONCEPCJI
Wpis

Wskaźnik Pearla ocenia skuteczność ANTYKONCEPCJI

Sku­tecz­ność danej metody anty­kon­cep­cyj­nej okre­śla wskaź­nik Pearla (indeks Pearla). Wskaź­nik Pearla przed­sta­wia bowiem ilość nie­po­żą­da­nych ciąż, do jakich doszło w wyniku regu­lar­nego poży­cia sek­su­al­nego u stu par sto­su­ją­cych daną metodę anty­kon­cep­cji.

Fizjoterapia uroginekologiczna
Wpis

Fizjoterapia uroginekologiczna

Lecze­nie fizjo­te­ra­peu­tyczne jest formą postę­po­wa­nia zacho­waw­czego zabu­rzeń sta­tyki oraz wyni­ka­ją­cych z tego zabu­rzeń funk­cji narzą­dów mied­nicy mniej­szej.
Fizjo­te­ra­pia uro­gi­ne­ko­lo­giczna zaj­muje się lecze­niem oraz popra­wia efekty lecze­nia zabie­go­wego.

Hormonalna wkładka domaciczna
Wpis

Hormonalna wkładka domaciczna

Jest to badanie podobne do klasycznej cytologii, odznacza się znacznie większą precyzją wyników. Dla przykładu czułość tradycyjnej cytologii wynosi tylko 60% co powoduje, że aż u 4 na 10 kobiet nie zostają wykryte nieprawidłowe komórki w szyjce macicy.