Tag: uroginekologia

Uroginekologia – szczegółowe informacje
Wpis

Uroginekologia – szczegółowe informacje

Uro­gi­ne­ko­lo­gia zaj­muje się pato­lo­gią dna mied­nicy kobiety, czyli całego układu mię­śniowo-powię­zio­wego, struk­tur pod­trzy­mu­ją­cych w odpo­wied­nim miej­scu narządy jamy brzusz­nej. Usz­ko­dze­nia dna mied­nicy wyni­ka­jące z wielu roz­ma­itych czyn­ni­ków pro­wa­dzą do róż­nych zabu­rzeń, takich jak nie­trzy­ma­nie moczu (wysił­kowe nie­trzy­ma­nie moczu, nadre­ak­tyw­ność pęche­rza moczo­wego, pęcherz neu­ro­genny), poprzez różne formy wypa­da­nia narzą­dów mied­nicy mniej­szej (pęche­rza, cewki moczo­wej, macicy, pochwy, jelit, odbyt­nicy), aż do zabu­rzeń...

Fizjoterapia uroginekologiczna
Wpis

Fizjoterapia uroginekologiczna

Lecze­nie fizjo­te­ra­peu­tyczne jest formą postę­po­wa­nia zacho­waw­czego zabu­rzeń sta­tyki oraz wyni­ka­ją­cych z tego zabu­rzeń funk­cji narzą­dów mied­nicy mniej­szej.
Fizjo­te­ra­pia uro­gi­ne­ko­lo­giczna zaj­muje się lecze­niem oraz popra­wia efekty lecze­nia zabie­go­wego.