Tag: histeroskopia

Histeroskopia – metoda endoskopowa
Wpis

Histeroskopia – metoda endoskopowa

Histe­ro­sko­pia jest endo­sko­pową metodą dia­gno­styczno-tera­peu­tyczną, umoż­li­wia­jącą obra­zo­wa­nie wnę­trza kanału szyjki i jamy macicy oraz rów­no­cza­sowe lecze­nie stwier­dzo­nych tam nie­pra­wi­dło­wo­ści.