Histeroskopia – metoda endoskopowa

Histe­ro­sko­pia jest endo­sko­pową metodą dia­gno­styczno-tera­peu­tyczną, umoż­li­wia­jącą obra­zo­wa­nie wnę­trza kanału szyjki i jamy macicy oraz rów­no­cza­sowe lecze­nie stwier­dzo­nych tam nie­pra­wi­dło­wo­ści.

Histe­ro­skop składa się z 2 płasz­czy i tele­skopu sprzę­żo­nego z kamerą, prze­ka­zu­jącą obraz na moni­tor. Pod płasz­czem zewnętrz­nym prze­pływa poda­wany przez spe­cjalną pompę płyn dys­ten­syjny, któ­rego zada­niem jest roz­sze­rze­nie jamy macicy i usu­wa­nie zanie­czysz­czeń poja­wia­ją­cych się w polu widze­nia. W obrę­bie płasz­cza wewnętrz­nego znaj­duje się kanał robo­czy dla narzę­dzi ope­ra­cyj­nych.

Instru­menty histe­ro­sko­powe mają jesz­cze bar­dziej deli­katną budowę niż narzę­dzia sto­so­wane w lapa­ro­sko­pii. Spo­śród nich naj­czę­ściej uży­wane są nożyczki, klesz­czyki do pre­pa­ro­wa­nia lub biop­sji oraz spe­cjalne elek­trody. Niek­tóre z tych ostat­nich współ­pra­cują wyłącz­nie z bar­dziej skom­pli­ko­wa­nymi histe­ro­sko­pami – tzw. resek­to­sko­pami, wyko­rzy­sty­wa­nymi np. do usu­wa­nia ślu­zówki macicy (abla­cja endo­me­trium) lub wyci­na­nia dużych mię­śnia­ków (prze­zszyj­kowa resek­cja mię­śnia­ków).

Wska­za­nia do histe­ro­sko­pii dia­gno­stycz­nej

Zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cymi stan­dar­dami, zabieg ten zaleca się w przy­padku:

• nie­pra­wi­dło­wych krwa­wień mię­dzy­mie­siącz­ko­wych

• obfi­tych lub ską­pych mie­sią­czek

• wtór­nym braku mie­siączki

• krwa­wie­niach pome­no­pau­zal­nych

• nie­płod­no­ści lub nie­moż­no­ści dono­sze­nia ciąży

• nie­pra­wi­dło­wego obrazu USG macicy

Wska­za­nia do histe­ro­sko­pii ope­ra­cyj­nej

Histe­ro­sko­pia ope­ra­cyjna znaj­duje obec­nie zasto­so­wa­nie w lecze­niu nastę­pu­ją­cych pato­lo­gii macicy:

• mię­śniaki pod­ślu­zów­kowe

• polipy endo­me­trialne

• prze­groda macicy

• krwa­wie­nia maciczne nie pod­da­jące się lecze­niu far­ma­ko­lo­gicz­nemu

Histe­ro­sko­pia jest endo­sko­pową metodą dia­gno­styczno-tera­peu­tyczną, umoż­li­wia­jącą obra­zo­wa­nie wnę­trza kanału szyjki i jamy macicy oraz rów­no­cza­sowe lecze­nie stwier­dzo­nych tam nie­pra­wi­dło­wo­ści.