Tag: laparoskopia

Laparoskopia
Wpis

Laparoskopia

Lapa­ro­sko­pia jest tech­niką ope­ra­cyjną pozwa­la­jącą na wyko­na­nie nawet bar­dzo roz­le­głych zabie­gów bez koniecz­no­ści tra­dy­cyj­nego prze­ci­na­nia powłok brzusz­nych