Tag: pessaroterapia

Pessaroterapia
Wpis

Pessaroterapia

Pes­sa­ro­te­ra­pia to metoda lecze­nia pole­ga­jąca na sto­so­wa­niu dopo­ch­wo­wych urzą­dzeń o róż­nym kształ­cie i wiel­ko­ści, które zapew­niają mecha­niczne wspar­cie dla obni­żo­nych lub wypa­da­jących narzą­dów płcio­wych oraz pod­par­cie i/lub zamknię­cie struk­tur o zabu­rzo­nej funk­cji zmniej­sza­jąc w ten spo­sób dole­gli­wość lub kory­gu­jąc ana­to­mię i funk­cję narzą­dów.