Wskaźnik Pearla ocenia skuteczność ANTYKONCEPCJI

Home / antykoncepcja / Wskaźnik Pearla ocenia skuteczność ANTYKONCEPCJI
Wskaźnik Pearla ocenia skuteczność  ANTYKONCEPCJI

Wskaź­nik Pearla oce­nia sku­tecz­ność ANTYKONCEPCJI

Sku­tecz­ność danej metody anty­kon­cep­cyj­nej okre­śla wskaź­nik Pearla (indeks Pearla). Wskaź­nik Pearla przed­sta­wia bowiem ilość nie­po­żą­da­nych ciąż, do jakich doszło w wyniku regu­lar­nego poży­cia sek­su­al­nego u stu par sto­su­ją­cych daną metodę anty­kon­cep­cji.

Ray­mond Pearl był ame­ry­kań­skim bio­lo­giem i sta­ty­sty­kiem, który nie tylko wyka­zał w 1938 roku zgubny wpływ pale­nia na zdro­wie, ale także – opra­co­wał rów­na­nie, słu­żące do wyli­cza­nia sku­tecz­no­ści poszcze­gól­nych metod anty­kon­cep­cyj­nych, a ści­ślej mówiąc: wskaź­nik nie­po­wo­dzeń danego środka. Wskaź­nik (indeks) Pearla przed­sta­wia bowiem ilość nie­po­żą­da­nych ciąż do jakich doszło w wyniku regu­lar­nego poży­cia sek­su­al­nego u stu par sto­su­ją­cych daną metodę anty­kon­cep­cji. Dla­tego też im mniej­szą ma war­tość wskaź­nik Pearla, tym bar­dziej sku­teczna jest obrana metoda anty­kon­cep­cji. Przy braku sto­so­wa­nia jakich­kol­wiek zabez­pie­czeń wskaź­nik Pearla wynosi 80–90, co ozna­cza, że na 100 par wła­śnie tyle (czyli 80 do 90) będzie spo­dzie­wać się dziecka.

Wskaź­nik Pearla może mieć różne war­to­ści

Choć wskaź­nik Pearla wydaje się pro­sty, to jed­nak w wielu źró­dłach możemy zna­leźć różne war­to­ści wskaź­nika dla tych samych środ­ków anty­kon­cep­cyj­nych. Skąd ta róż­nica? Bywa, że poda­wana jest sku­tecz­ność metody wyni­ka­jąca z badań kli­nicz­nych (spe­cja­li­styczne testy w warun­kach labo­ra­to­ryj­nych) jest wyż­sza, niż w życiu codzien­nym. Taki pro­blem czę­sto spo­ty­kany jest zwłasz­cza w przy­padku table­tek anty­kon­cep­cyj­nych, gdzie wiele kobiet zapo­mina o przy­ję­ciu tabletki (co druga kobieta w Sta­nach Zjed­no­czo­nych pomija 1 tabletkę w cyklu, a 1/5 zapo­mina dwóch bądź wię­cej), bądź w wyniku inte­rak­cji z róż­nymi lekami (anty­bio­tyki, leki prze­ciw­de­pre­syjne), sku­tecz­ność tabletki jest mocno obni­żona. Sku­tecz­ność metod barie­ro­wych (pre­zer­wa­tywy, błony dopo­ch­wowe) jest zależna przede wszyst­kim od umie­jęt­nego zakła­da­nia danego środka, a sku­tecz­ność metod natu­ral­nych – od wie­dzy i doświad­cze­nia kobiety.

Cie­kawą alter­na­tywą są zatem kom­pu­tery cyklu Lady-Comp, Baby-Comp i Pearly, które będąc cer­ty­fi­ko­wa­nym urzą­dze­niem medycz­nym słu­żą­cym do anty­kon­cep­cji, cha­rak­te­ry­zują się sku­tecz­no­ścią pigułki, jed­nak bez jej skut­ków ubocz­nych, a sto­so­wa­nie kom­pu­tera cyklu nie wymaga spe­cja­li­stycz­nej wie­dzy, ani umie­jęt­no­ści.

War­tość wskaź­nika Pearla 2 ozna­cza nie­za­wodną metodę anty­kon­cep­cji

Poni­żej przed­sta­wiamy porów­na­nie metod anty­kon­cep­cyj­nych pod wzglę­dem war­to­ści indeksu Pearla. Jako nie­za­wodne uwa­żane są metody o wskaź­niku do 2 (przy­po­mnijmy – wskaź­nik 2 ozna­cza, że na sto par w wyniku regu­lar­nego współ­ży­cia 2 kobiety zaszły w nie­pla­no­waną ciążę), śred­nio sku­teczne to metody o wskaź­niku od 2 do 5, a powy­żej tej war­to­ści uważa się metody za niesku­teczne.

RODZAJ METODY – WSKAŹNIK PEARLA

tabletka anty­kon­cep­cyjna (jed­no­fa­zowa – np. Yasmin, Logest) 0,2–0,5

tabletka anty­kon­cep­cyjna sekwen­cyjna (np. Qla­ira) 0,2–1,4

kom­pu­tery cyklu Lady-Comp, Baby-Comp i Pearly 0,64

krą­żek dopo­ch­wowy (Nuva­Ring) 0,65

tabletka anty­kon­cep­cyjna (dwu­fa­zowa – np. Ante­ovin) 0,7

pla­ster anty­kon­cep­cyjny 0,9

mini­pi­gułka (jed­no­skład­ni­kowa – np. Cera­zette, Aza­lia) 1–3

metoda obja­wowo ter­miczna Röt­zera 1–3

wkładka wewnątrz­ma­ciczna (spi­rala) 1–3

wkładka doma­ciczna hor­mo­nalna 0,1

pre­zer­wa­tywa dla męż­czyzn 3–7

pre­zer­wa­tywa dla kobiet 5–25

dopo­ch­wowe środki plem­ni­ko­bój­cze 8–36

sto­su­nek prze­ry­wany 10–35

brak anty­kon­cep­cji 80–90