Kategoria: pearla

Wskaźnik Pearla ocenia skuteczność  ANTYKONCEPCJI
Wpis

Wskaźnik Pearla ocenia skuteczność ANTYKONCEPCJI

Sku­tecz­ność danej metody anty­kon­cep­cyj­nej okre­śla wskaź­nik Pearla (indeks Pearla). Wskaź­nik Pearla przed­sta­wia bowiem ilość nie­po­żą­da­nych ciąż, do jakich doszło w wyniku regu­lar­nego poży­cia sek­su­al­nego u stu par sto­su­ją­cych daną metodę anty­kon­cep­cji.